Lokalizacja wpustów deszczowych i wymagania dla przykanalików

155Skoro było o studzienkach i przyłączach kanalizacji deszczowej to teraz pora na wpusty i przykanaliki. Zacznijmy od tego czym jest wpust. Wpust jest to element infrastruktury i łączy się on z przykanalikiem do kanału. Ich usytuowanie powinno być poza pasem ruchu w rynnie ulicznej, przed przejściem dla pieszych, na końcach mostów i tuneli oraz w miejscach zmian spadku terenu i w najniższych punktach drogi. Maksymalna powierzchnia, która jest odwadniana przez jeden wpust waha się między 400 a 100 metrów kwadratowych. Powinny one znajdować się od dwóch do dwudziestu metrów od miejsc skrzyżowań. Umieszcza się je równolegle, parami przy krawędzi po obu stronach jezdni. Wpusty trzeba lokalizować z uwzględnieniem spadku terenu, tak by umożliwić spływ ścieków opadowych do studzienek. Przykanaliki powinny mieć trasę prostą o jednolitym spadku. Średnica DN 200 o spadku minimalnym dwóch procent, natomiast spadek maksymalny wynosi czterdzieści procent. Takie teraz jeśli przy przejściach dla pieszych, albo przy zatoczkach autobusów zobaczycie takie elementy to właśnie są wpusty.